Kolommen

Standaard wordt het basis-sjabloon en het GWW-sjabloon meegeleverd. In deze sjablonen staan tabellen met daarin verschillende kolommen.
Onderstaand een overzicht met de kolommen die in het basis-sjabloon en het GWW-sjabloon voorkomen.

Basis-sjabloon

Kolommen in de calculatietabel

Postnummer

Is het nummer van de werkbeschrijving. Mag cijfers en letters bevatten.

Niveau

Is het oorspronkelijke niveau (level) waarop het element zich in de stamgegevens bevindt. Dit veld wordt gevuld bij het overslepen van een element en kan door de gebruiker niet aangepast worden.

Calculatieset

Is het nummer van de oorspronkelijke calculatieset van het element. Hier toont CALC welk nummer de oorspronkelijke calculatieset heeft van het element.

Element

Is het nummer van het element. De combinatie: laag; calculatieset; elementnummer maakt een element uniek.

Relatie

De gebruiker kan hier ‘V’ of ‘N’ selecteren. De kolom [Relatie] geeft aan of bij een element de [Productie] getoond en gebruikt moet worden. Er zijn veel situaties denkbaar (bijvoorbeeld bij een element wat een leverantie is) dat de [Productie] niet relevant is (of zelfs verwarrend werkt). Door ‘V’ te selecteren wordt de kolom [Productie] voor een element leeg getoond en is dan voor de gebruiker ook niet meer in te vullen.

Verhouding

De kolom [Verhouding] staat standaard verbogen. Standaard is de [Verhouding] altijd ‘aan’ tenzij je de kolom [Hv.vast] op ‘aan’ hebt gezet. 

Omschrijving

Is de omschrijving (tekst) van een werkbeschrijving en/of een element. De gebruiker kan de tekst hier aanpassen. Als het een element is dan controleert CALC of het element vaker voorkomt in de sectie ‘Calculatie’. Zo niet dan wordt ook de tekst aangepast in de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Eenheid

Is de eenheid van een werkbeschrijving of een element. De gebruiker kan de tekst hier aanpassen. Als de gebruiker dit doet, controleert CALC of de [Eenheid] vaker voorkomt in de sectie ‘Calculatie’. Zo niet dan wordt ook de tekst aangepast in de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Productie

Is alleen in te vullen bij een element op het laagste niveau (zonder onderbouwing). Default is het laagste niveau het niveau van tarieven (niveau 1). Je kunt natuurlijk zelf het basis niveau van de elementen wijzigen naar een ander niveau (componenten, werkpakketten, constructies of profielen). Op basis van de [Productie] en de [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving kan de [Hoeveelheid] van het element (tarief) uitgerekend worden.

Dus als rekenvoorbeeld:

Als we bij [Productie] 1 invullen met een [Hoeveelheid] van 5 dan wordt de [Hoeveelheid] van het element 5.

hoeveelheid-werkbeschrijving/productie-element = hoeveelheid-element (5/1 = 5)

Zou eerst de [Hoeveelheid] van het element ingevuld worden dan wordt de [Productie] berekend op een waarde van 1.

hoeveelheid-werkbeschrijving/hoeveelheid-element = productie-element

Productiekader

Standaard staat de kolom [Productiekader] op 1. Je gaat met [Productiekader] de [Productie] kaderen. Handig als je van een medewerker bijvoorbeeld de productie per dag weet.

Rekenvoorbeeld:  

Als een grondwerker een [Productie] heeft van 5 m3 per uur en hij moet er 10 doen dan is de [Hoeveelheid] van de straatmaker 2 uur. 10/5 = 2. Als er ook een [Productiekader] is: bijvoorbeeld de [Productie] is 5m3 per 8 uur dan wordt in dit voorbeeld de [Productiekader] 8 (gebruiker vult dit in) en wordt de hoeveelheid 16 uur.

Rekenkundig: 5 m3 per 8 uur is 0,625 per één uur. 10/0,625 = 16.

Voorbeeld 1:

De vrachtwagen heeft een productie per dag, maar het element heeft als eenheid uur. Door de productie op te geven en deze te relateren (te kaderen) aan een dag (8 uur) wordt het aantal uren berekend.

Rekenkundig is het dus de hoeveelheid van het element vermenigvuldigen met Productiekader.

Hoeveelheid

De [Hoeveelheid] kan zowel voor een werkbeschrijving worden ingevuld als voor een element. De [Hoeveelheid] wordt door de gebruiker ingevuld en wordt uiteindelijk op twee manieren gebruikt.

De [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving x [Prijs/eenheid] resulteert in een [Bedrag].

De [Hoeveelheid] van een element kan door de gebruiker worden ingevuld en beïnvloedt de [Productie]. Zie hiervoor de [Productie].

Als een element is onderbouwd (bijvoorbeeld werkpakket met tarieven) dan wordt de [Hoeveelheid] overgenomen. De [Productie] komt dan automatisch op 1.

In dit voorbeeld wordt de productie van de onderliggende elementen overgenomen (vrachtwagen en machinist) en zo wordt de [Prijs/eenheid] van het element (en dus de werkbeschrijving) direct uitgerekend.

Prijs/eenheid

Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element. Dus standaard wordt deze gevuld door het element over te nemen uit de stamgegevens.

De [Prijs/eenheid] wordt altijd overgenomen uit de sectie ‘Elementen in Calculatie’.

Als het element uniek is (voor deze calculatie, de zogenaamde x1 of 99) dan kan de gebruiker handmatig een [Prijs/eenheid] van het element invullen.

De [Hoeveelheid] van een element x [Prijs/eenheid] van een element resulteert in het [Bedrag] van het element.

Bedrag

Het totaal [Bedrag] van de elementen komt tot een [Bedrag] van de werkbeschrijving.

Er moet alleen afgerond worden op een [Prijs/eenheid] van 2 cijfers en de doorrekening moet kloppen, daarom rekenen we op de volgende manier:

Totaal [Bedrag] van de elementen (hoogste niveau) / [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving = [Prijs/eenheid] van de werkbeschrijving. [Hoeveelheid] van de werkbeschrijving x [Prijs/eenheid] (afgerond) = [Bedrag].

Het uiteindelijke [Bedrag] kan dus afwijken van het resultaat van de element Bedragen.

BTW

Omdat we nog geen keuzelijst hebben, is de [BTW] standaard 21% en door de gebruiker vrij aan te passen.

Kolommen, sectie: Elementen in Calculatie

Deze sectie toont alle elementen die in de sectie Calculatie zijn gebruikt.

BTW(EUR)

Hier wordt het bedrag aan [BTW] in euro’s getoond.

Kolommen in Elementen in calculatie tabel

Calculatieset

Is het nummer van de oorspronkelijke calculatieset van het element. Hier toont CALC welk nummer de oorspronkelijke calculatieset heeft van het element. Deze waarde van een element is niet door de gebruiker aan te passen.

Element

Is het nummer van het element. De combinatie: laag; calculatieset; elementnummer maakt een element uniek. Nu is het elementnummer niet aan te passen.

Eenheid

Is de eenheid van een werkbeschrijving of een element. Deze is door de gebruiker aan te passen voor deze Calculatie. Alle elementen met dezelfde identificatie (laag; calculatieset en elementnummer) krijgen dezelfde [Eenheid].

Netto kostprijs per eenheid

De [Netto kostprijs per eenheid] van een element correspondeert met de Nettoprijs uit de Stamgegevens. De gebruiker kan hier de prijs per eenheid aanpassen en zo de prijs van de elementen onder de werkbeschrijving aanpassen. Indien je hier de [Nettokostprijs per eenheid] verandert, verandert de Kostprijs opslag automatisch mee. Alle elementen met dezelfde identificatie (laag; calculatieset en elementnummer) krijgen dezelfde.

Totaal

De totale waarde van een element in de calculatie. Cumulatie van alle gelijke element bedragen. Deze kolom is informatief en door de gebruiker niet aan te passen.

Totaal hoeveelheid

Cumulatie van de totale inzet per tarief. Als een grondwerker acht uur wordt ingezet onder de werkbeschrijving grond ontgraven uit cunet en twee uur wordt ingezet onder de werkbeschrijving grond vervoeren, is de grondwerker in totaal 10 uur ingezet geweest. Totaal hoeveelheid voor het tarief grondwerker is dan 10 (uur).

Procent

Procentueel deel t.o.v. de totale aanneemsom. Deze kolom is informatief en door de gebruiker niet aan te passen.

Kostentype

Is een vrij door de gebruiker in te vullen kolom. Als er een waarde wordt geplaatst komt het totaal van deze waarde automatisch in de Sectie per type tevoorschijn.

Tijdstempel

Het Tijdstempel geeft aan wanneer het tarief voor het laatst is bijgewerkt of ingezet. Je ziet daar de datum en de tijd van de laatste bijwerking staan. 

Kolommen in de Kosten per type tabel

Kostentype

Is de naam van het kostentype zoals opgegeven in de sectie: Elementen in de Calculatie en dan in de kolom [Kostentype].

Totaal

De totale waarde van alle elementen met dit kostentype.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met hetzelfde kostentype, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

GWW-sjabloon

De kolommen die je in het basis-sjabloon kunt vinden, vind je ook terug in het GWW-sjabloon. Echter, er zijn een paar extra secties, kolommen en variabelen in het GWW-sjabloon die kenmerkend zijn voor het calculeren in de GWW. In het GWW-sjabloon zijn de volgende extra secties beschikbaar: BTW Overzicht, Leveranties, TotaIen per leverancier, Totalen per werksoort en Kosten per soort. In het GWW-sjabloon zijn de volgende extra variabelen beschikbaar: totaal_kostensoort &

totaal_werksoort. Deze worden niet standaard getoond, maar deze kun je zelf toevoegen met de rechtermuisknop door variabele toe te voegen. 

Kolommen in de calculatietabel

De kolommen in de calculatietabel zijn nagenoeg hetzelfde als de kolommen in de calculatietabel in het basis-sjabloon. In het GWW-sjabloon is hier alleen de kolom [Werksoort] aan toegevoegd.

Kolommen in de Elementen in calculatie tabel

De kolommen in de Elementen in calculatie tabel in het GWW-sjabloon zijn bijna hetzelfde als de kolommen in de Elementen in calculatie tabel in het basis-sjabloon. Echter, er zijn in het GWW-sjabloon drie extra kolommen aan toegevoegd:

Bruto kostprijs per eenheid

De Bruto kostprijs per eenheid is de prijs zonder opslag. Ofwel, de inkoopprijs of kostprijs.

Kostprijs opslag

Hier kun je het percentage aanpassen die op de Bruto kostprijs per eenheid wordt gelegd voor een element. Je Bruto kostprijs per eenheid + de Kostprijs opslag vormt de Netto kostprijs per eenheid. 

Kostensoort

De kolom wordt standaard gevuld met de waarde die een element (meestal toegepast op de tarieven) mee krijgt uit de stamgegevens.

Artikelnummer

In Stamgegevens kun je je tarieven een artikelnummer meegeven. Als je dat gedaan hebt, wordt deze kolom standaard gevuld met dat artikelnummer. Je kunt ook handmatig in CALC deze kolom invullen.

Leverancier

In Stamgegevens kun je je tarieven een leverancier meegeven. CALC neemt deze leverancier automatisch over in deze kolom. Je kunt ook handmatig in CALC deze kolom invullen.

Kolommen in de Kosten per type tabel

De kolommen in de Kosten per type tabel in het GWW-sjabloon zijn hetzelfde als die in het basis-sjabloon.

Kolommen in de Kosten per soort tabel

Kostensoort

Is de naam van het kostentype zoals opgegeven in de sectie: Elementen in de Calculatie en dan in de kolom kostentype.

Totaal

De totale waarde van alle elementen met dit kostentype.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met hetzelfde kostentype, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

Kolommen in het BTW Overzicht

BTW-Tarieven

Hier vind je de verschillende BTW-Tarieven: Totaal BTW 0%, Totaal BTW 9%, Totaal BTW 21% en Totaal. Hierbij is de kolom Totaal een optelsom van alle gebruikte BTW-Tarieven.

Bedrag excl. BTW

Hier vind je de totaal Bedragen excl. BTW.

BTW Bedrag

Hier vind je de verschillende BTW bedragen.

Bedrag incl. BTW

Hier vind je de totaal bedragen incl. BTW. Dit is een optelsom van de kolommen Bedrag excl. BTW en BTW Bedrag.

Kolommen in Totalen per leverancier

Leverancier

In deze kolom zie je om welke leverancier het gaat. Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element tenzij je de kolom [Leverancier] in de sectie Calculatie handmatig hebt ingevuld.

Artikelnummer

Hier vind je de artikelnummers terug.

Totaal hoeveelheid

In deze kolom zie je hoeveel keer het artikel voorkomt in je calculatie. Als het artikelnummer 123 een Betula Nigra is, die per stuk (eenheid) gaat, en er bijvoorbeeld 40 stuks gebruikt worden in je calculatie, komt er in deze kolom 40 te staan.

Prijs/eenheid

Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element. Dus standaard wordt deze gevuld door het element over te nemen uit de stamgegevens.

Totaal

Deze kolom vermenigvuldigt [Totaal hoeveelheid] met de [Prijs/eenheid]. Als in de kolom [Totaal hoeveelheid] 10 staat, in de kolom [Prijs/eenheid] €5,-, dan wordt de kolom [Totaal] gevuld met 50.

Totalen per leverancier

Leverancier

In deze kolom zie je om

welke leverancier het gaat. Deze kolom wordt in principe overgenomen bij het overzetten van een element tenzij je de kolom [Leverancier] in de sectie Calculatie handmatig hebt ingevuld.

Totaal

Deze kolom vermenigvuldigt [Totaal hoeveelheid] met de [Prijs/eenheid]. Als in de kolom [Totaal hoeveelheid] 10 staat, in de kolom [Prijs/eenheid] €5,-, dan wordt de kolom [Totaal] gevuld met 50.

Procent

Is de totale waarde, van alle elementen met dezelfde leverancier, in procenten uitgedrukt van het Totaal (dus de gehele aanneemsom).

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik printen?

Via [Beeld] en [Rapportvenster toevoegen] kun je een rapportvenster toevoegen: de complete calculatie of de standaardofferte. Vervolgens kun je via [Secties] zelf bepalen welke secties je wilt zien, paginaonderbrekingen instellen en kopteksten aan- of uitzetten.

Hoe stel ik mijn basisniveau van elementen in?

Je kunt via [Eigenschappen van het bestand] bepalen wat je basisniveau van elementen is (Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies of Profielen). De lijst [Elementen in de calculatie] wordt opgebouwd met de elementen van het laagste niveau.

Hoeveel niveaus zijn er in CALC?

Standaard zijn er vijf niveaus in CALC: Componenten, Tarieven, Werkpakketten, Constructies en Profielen. Componenten zijn hierbij het laagste niveau en Profielen het hoogste niveau. Een schip (tarief) kan bijvoorbeeld bestaan uit brandstof (component) en een verzekering (component). Een Werkpakket is dan weer een bundeling van tarieven. Voor grond ontgraven heb je bijvoorbeeld een grondwerker (tarief) en een kraan (tarief) nodig. Vervolgens is een Constructie weer een bundeling van werkpakketten en een Profiel een bundeling van constructies.